לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון!

שימוש חינם בשרות Eטבילה

קוד קופון Z4idf

מכירת כלי סעודה לגוי במקום הטבלתם

כלי אוכל שנרכשו מנכרי חייבים בטבילה במקווה כשר (שו"ע יו"ד קכ,א), ולדעת פוסקים רבים חיוב הטבילה הוא מהתורה (ראה אנציק' תלמודית בערך טבילת כלים).

כלי שאין כלל אפשרות לטבלו

לדעת רבים מהאחרונים, גדר חיוב טבילת כלים הוא 'גדר מצוה' ולא 'גדר מתיר', [היינו מצוה לטבול את הכלי, ואף אסור להשתמש בו ללא טבילה, אך לא הטבילה יוצרת את ההיתר, אלא קיום המצווה (ראה ביה"ל שכג,ז)]. אם כן, כאשר אין יכולת לטבול את הכלים יש למכרם [או לתנם במתנה] לגוי עד שיהיה אפשר לטבול.

הקנאה לגוי

מבואר בשו"ע (או"ח שכג,ז; יו"ד קכ,טז) שמי ששכח להטביל כלי חדש לפני שבת, רשאי לתתו במתנה לגוי ולשאול ממנו. אמנם הט"ז הגביל זאת עד יום ראשון, שאז ילך לטבול את הכלי. הבא"ח (ש"ב מטות ח) כתב שכלים גדולים במיוחד או עשויים מחומר שביר, נהוג בעירו שלא להטבילם כלל, והמוכרו לגוי תבוא עליו ברכה.

עידן הקורונה

מאחר וכעת הוראות משרד הבריאות אוסרות על חלק מהציבור לצאת לטבול כלים, אנחנו מרחיבים את שירות טבילת הכלים לגוי לכל הכלים. המכירה הינה מכירה זמנית לחודש ימים.המכירה מתבצעת בימי רביעי.(רישום עד 11:00).
אין להשתמש בכלים עד לקבלת מייל המאשר שימוש!