רישום אש"ל הכנסת אורחים תשרי תשפ"א

ע"פ הנחיית הרבנים חברי הבד"צ קראון הייטס והרופאים של השכונה הרישום לאש"ל מיועד רק עבור מי שיש לו נוגדנים לנגיף הקורונה.
יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד