תנאי שימוש

חברת טיקצ'אק בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מספקת אתר ופלטפורמה המאפשרים לשווק ולפרסם אירועים, מוצרים, תרומות וכדומה , (להלן "השירות"). תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה של מארגני האירועים (להלן "המארגן/היזם" או "אתה") לשירות והשימוש שלהם בשירות, לרבות עבור משתמשי הקצה (להלן "המשתמשים"). הכניסה לשירות מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת www.tickchak.co.il (להלן "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המארגן ו/או היזם מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

1. שימוש בשירות

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול ושהינה מוגבלת, עבור גישה ושימוש בשירות לצרכיך העסקיים.

כניסתך לאתר שלנו ו/או שימושך בשירות מהווים אישור לכך שהינך בן 18. אינך רשאי להיכנס לאתר ולהשתמש בשירות, אם השימוש שלך כאמור אסור על פי כל דין.
אנחנו נספק לכם קוד הטמעה שלנו דרך האינטרנט למארגן/יזם שיזמין שירות זה, והוא אינו זכאי לקבל כל קוד מקור בקשר לשירות שלנו. בכפוף לציות המארגן/היזם לתנאים ולהגבלות של תנאי שימוש אלה, לרבות תשלום כל הסכומים הנקבעים, לרבות על פי הצעת מחיר נפרדת או מחירון החברה, מעניקה לך החברה בזאת רישיון מוגבל, בלתי בלעדי, שאינו ניתן להעברה או הסבה, ללא אפשרות מתן רישיונות משנה, לשימוש בקוד ההטמעה, רק בצורת קוד הפעלה כדי להשתמש בשירותים בתקופת קיום תנאי השימוש הללו.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. אתה אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך בשירות לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים.

המארגן ו/או היזם הוא האחראי הבלעדי בקשר למידע האישי הנאסף מהמשתמשים על-ידי המארגן ו/או היזם או לטובת המארגן ו/או היזם ("מידע אישי"). המארגן ו/או היזם חייב (א) להעלות באתר שלו מדיניות פרטיות הולמת, אשר עומדת בתנאי הדין החל בקשר לאיסוף, אחסון, העברה (לרבות מחוץ לישראל), מחיקה ועיבוד של מידע אישי (ביחד, "שימוש"); (ב) המארגן ו/או היזם האחראי הבלעדי לקבלת הסכמה מדעת מאת המשתמשים כדי לאפשר את השימוש במידע האישי שלהם כפי הנדרש בקשר לשירות, לרבות אך ללא הגבלה השימוש במידע האישי על-ידי החברה כמפורט במדיניות הפרטיות שלה ובקשר למתן השירותים להלן; (ג) חל איסור על עקיפה של כל אמצעי הפרטיות (למשל opt out) המהוות חלק מהשירות; וכן (ד) חייב המארגן ו/או היזם לספק הודעה למשתמשים שלו על שימוש בקבצי cookie, כולל קבצי cookie של צד שלישי המשמשים לאיסוף מידע אישי.

המארגן ו/או היזם מתחייב לציית לכל הוראות הדין החלים על השירותים ו/האירועים שהוא מספק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולרבות כל התקנות וההנחיות שהותקנו או פרסמו במסגרת החוקים הללו. כל תקשורת עם המשתמשים תהיה על פי דין ובאחריות המארגן ו/או היזם.

אתה מסכים לכך שאנו נוכל לשנות כל חלק מהשירות, בכל עת, או להפסיק את השירות או כל חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. למרות הנאמר לעיל, אם מארגן ו/או יזם שילם מנוי שנתי, אנחנו מתחייבים להמשיך לספק את השירות לתקופת המנוי ו/או להחזיר את החלק היחסי של התשלום לאחר הביטול כאמור. נכון להיום, ישנם שירותים המסופקים בעד תשלום עבור המארגנים ו/או היזמים וחלק מהשירותים ניתנים בחינם. אנו רשאים להתחיל או להפסיק לחייב אותך עבור שימושך בכל אחד מסוגי השירות, או להעלות או להוריד כל סכום שאנו גובים עבור השימוש בכל אחד מסוגי השירות, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

2. הרשמה

כשתסיים את הליך ההרשמה, תיצור חשבון מארגנים/יזמים בשירות. חשבונך יאפשר לך להעלות מידע על האירועים אותם אתה רוצה לארגן. כדי ליצור חשבון תצטרף לספק לנו מידע מסוים ולבחור שם משתמש וסיסמא. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. הנך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית. אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה, לרבות סגירת חשבונך. אתה מסכים להודיע לנו מידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת office@tickchak.co.il שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו.

3. תשלומים

לחלק מהמארגנים ו/או היזמים נעביר קוד הטמעה כדי שיוכלו לקשר לשירות שלנו מהאתר שלהם. ייתכן ונאפשר לך ליצור דף מכירה אצלינו באתר שנתאים לצרכיך (להלן "דף מכירה") כחלק מהשירות, בו תוכל לספק מידע, למכור כרטיסים ולהציע מוצרים ושירותים נוספים בדף מכירה. עבור חלק מהשירותים שלנו תצטרך לשלם לחברה את הסכומים כפי שיירשמו בהצעת מחיר או מחירון, כפי שיופיעו באתר באינטרנט שנספק לך (להלן "הצעת מחיר"). התשלום יגובה כאחוז מהתשלום של המשתמשים כעמלת סליקה. פיתוח ייחודי יתומחר בנפרד. התשלום ייעשה ללא ניכוי, לרבות בגין מסים או חיובים ממשלתיים אחרים. תשלומים באיחור יחויבו בריבית פיגורים של 18% לשנה או, אם נמוך יותר, הסכום הגבוה ביותר המותר על פי הדין החל. במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים המפורטים של כל הצעת מחיר, יחולו התנאים המפורשים של הצעת המחיר.

כרגע אנחנו מקבלים תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי ו/או העברה בנקאית , אך אנחנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדית להוסיף או לגרוע אמצעי תשלום בכל עת . יש לכבד את התנאים של כל אמצעי תשלום בו תשתמש. אנחנו שומרים את הזכות לבטל כל שירות ו/או מנוי אם לא נקבל את מלוא התשלום במועד. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירות שלנו.

במקרה של הכחשת עסקה שנסלקה דרכינו על ידי משתמש טיפול בהכחשת העסקה תהיה באחריות של המארגן ו/או היזם וההוצאות יהיו על חשבונו. החברה תפנה המארגן ו/או היזם בכל בקשה על ידי המשתמש ותדרוש את החזר התשלום לחברה. המארגן ו/או היזם ישפה את החברה בגין התשלום שהוחזר לחברת כרטיסי האשראי.

תנאי המכירה וביטול העסקאות יהיו על פי חוק.

4. קישורים

בשירות עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש ו/או המארגן ו/או היזם בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים בשירות בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהשירות ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

5. מגבלות

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס השירות; (ב) שינוי של השירות, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך השירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהשירות או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של השירות; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש ו/או מארגן ו/או יזם רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש ו/או מארגן ו/או יזם אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמש מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים ו/או מארגנים ו/או היזמים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

אם תעלה או תספק דרך השירות מידע או תמונות כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, מידע על אירועים, כרטיסים, הופעות, חניה, ו/או שירותים או מוצרים שתספקו (להלן, "תוכן") הנך מצהיר שהתוכן הינו מדויק ואינו מטעה ואינו (א) מפר את זכויות היוצרים, זכויות לפרטיות, זכויות הפרסום או זכויות המוסריות של כל צד שלישי, (ב) כולל כל תוכן שהינו משמיץ, מעלה דיבה, מגונה, מיני או פוגעני (לרבות תוכן המקדם או המהלל שנאה, אלימות, או קנאות), (ג) מכיל תולעים, וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות או (ד) מפר כל חוק או תקנה, לרבות כל חוק או תקנה בנוגע לפרסום או לשיווק. על ידי העלאת כל תוכן לשירות הנך מעניק לחברה ולחברות הקשורות אליה ולמקבלי רישיונות ממנה רישיון עולמי, שאינו בלעדי, בלתי מוגבל, תמידי וחינמי לפרסם, לבצע, להציג ולהפיץ תוכן זה בכל צורה שהיא כחלק מהשירות או כדי לקדם ולשווק את החברה והשירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, להשהות גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן ו/או להשהות או לעצור מכירה של אירוע, ללא הודעה מוקדמת, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המפר את ההתחייבות המפורטת לעיל (לפי דעתנו הסבירה) או את האינטרסים העסקיים שלנו. החלטות אלה ייעשו על פי שיקול דעתנו הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה לגבי החלטות כאלה מאתנו. החברה אינה אחראית לכל המוצרים והשירותים המוצעים או המסופקים על ידך, ואתה מסכים לקחת על עצמך את מלוא האחריות בגין המוצרים והשירותים הללו.

הנך מצהיר ומתחייב שתעמוד בכל התנאים של החוזים שלך עם המשתמשים ושהאירועים, השירותים ו/או המוצרים יתאימו לפרסום המופיע בשירות, לרבות בקשר לתנאי הכרטיסים, תנאי התשלום, ביטולים של האירועים ו/או הכרטיסים, שינויים באירועים, הפרעות, זמינות הכרטיסים, סירובי כניסה לאירוע, השתתפות באירוע, ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע.

החברה לא תהיה אחראית בגין כל פרסום שתעשה על האירועים ו/או בכל הקשור לאירועים ו/או לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע.

6. קניין רוחני

השירות בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים ו/או מארגנים ו/או היזמים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע בשירות. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב בשירות. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

7. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לשירות ו/או בעת השימוש בשירות, כמו גם המידע שיעלו המשתמשים שהינם הלקוחות שלך לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך ו/או המשתמשים אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך ו/או של המשתמשים (להלך "המידע"). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש בשירות מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

8. הגבלת אחריות

שימושך בשירות הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. השירות בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים למשתמשים ו/או למארגנים ו/או ליזמים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על השירות או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של השירות או התוכן; או (ב) שהשירות ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים בשירות.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע בשירות. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן בשירות יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג בשירות אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג בשירות הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או המארגן ו/או יזם והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש ו/או המארגן ו/או היזם על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או המארגן ו/או היזם ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או בשירות שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים ו/או מארגנים ו/או היזמים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהשירות או בקשר איתו. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש בשירות, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי השירות, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש בשירות או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש בשירות. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בשירות, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. ייתכן כי לעיתים הגישה לשירות תהיה מוגבלת מסיבות שונות וללא הודעה מוקדמת לאמרגנים ו/או ליזמים ו/או למשתמשים, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של השירות אשר תידרש מעת לעת או תיקונים בשירות. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש בשירות או מכל תוכן המועלה בשירות, או אם מסיבה כלשהי השירות לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime) או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו לא מתאפשרים למשתמש גישה או שימוש בשירות, כולו או חלקו.

9. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) אי אספקת של המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו על ידי המשתמשים שהינם הלקוחות של המארגן ו/או היזם, אי-עדכון של המחירים, אי התאמה של המוצרים ו/או השירותים לתיאורים שסופקו על ידי המארגן ו/או היזם בגין כל אחריות המסופקת על ידי המארגן ו/או היזם; (ב) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמא שלך; (ג) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) בשירות, לרבות כל עסקה שאתה מנהל בשירות; ו-(ד) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות. הנך מסכים שכל שימוש שלך בשירות יהיה בהתאם לכל דין.

10. תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל). על אף סיומם של תנאי השימוש, סעיפים 2-11 יוסיפו להתקיים לאחר הסיום מכל סיבה שהיא.

11. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, , וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. כל הפעילות בשירות וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לשירות ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.