הסכם שירות מכירת כרטיסים הצדדים

צד 1
חברת טיקצאק בע"מ ח.פ515676294 (להלן החברה)

-לבין-
צד 2
בשבע השבועון לציבור הדתי בע"מ 51326311 (להלן :המפיק)

מבוא
הואיל ובבעלות החברה אתר אינטרנט טיקצ'אק למכירת כרטיסים עבור אירועים, מופעים וכינוסים או לכל צורך מעיין זה. והואיל והמפיק מעוניין למכור כרטיסים לאירועים אשר באחריותו דרך אתר טיקצ'אק.

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
כללי:
אתר טיקצ'אק יספק שירותי מכירת כרטיסים עבור אירועי י"ט כסלו

השירות הניתן מאת הנהלת אתר טיקצ'אק

הנהלת אתר טיקצ'אק תייצר למפיק ממשק למכירת הכרטיסים לאירועי ליל השוענה רבה

האתר ינהל מעקב הזמנות מסודר, לרבות:
א. רשימת רכישות הכוללת שמות הרוכשים פרטיו האישיים של הלקוח .
ב. פרטים שצויינו בהצעת המחיר המצורפת כנספח להסכם.
ג. מוקדן טלפוני החל מפתיחת המכירה ועד לאירוע בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00 ביום ו לא יהיה מענה למעט שבוע האירע

תשלום לחברה בגין השירות

החברה תהיה זכאית לעמלה בסך 5% מערך הכרטיסים (כולל מע"מ), בגין כל הרכישות ששולמו/נסלקו דרך אתר החברה.
בנוסף החברה תהיה זכאית ל-3 ₪ עבור כל רכישה/עסקה עד לסכום של 8000 ₪ סה"כ
(שהם 2,666 רכישות סה"כ. הסכומים הנקובים להסכם זה אינם כוללים מע"מ. למעט רכישה = עסקה = תשלום עבור רכישת כרטיס בודד או מס' כרטיסים באותה קניה. תשלום עבור כרטיסנים כולל מכשירים עם האפליקציה מותקנת עליהם 250 ₪ (עבור כל כרטיסן)

העברת כספים

החברה תעביר אל המפיק את התשלום ממכירת הכרטיסים בניכוי התשלומים בגין שרות, תוך 30 יום מביצוע התשלום. בכפוף לדרישה לתשלום מהמפיק. למעט עסקאות שיבוצעו דרך ועדים שהחברה תעביר את התשלום רק לאחר קבלת הכספים מהוועדים.
בכל מקרה בו תידרש החברה לפצות את חברת האשראי בגין הכחשת עסקה או ביטול עסקה על יד רוכש כרטיס, המפיק ישפה את החברה בגין התשלום שהוחזר לחברת כרטיסי האשראי ככל שהתשלום הועבר למפיק. העברת התשלום תעשה באופן אשר יבחר המפיק לקבל באמצעותו את התשלום: העברה בנקאית או המחאה

ביטולים

הביטול ייעשה ע"י החברה בהתאם למדיניות שתיקבע ע"י המפיק במסגרת תנאים ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2001

אחריות החברה

החברה אחראית על ניהול מכירת, רכישת וגביית התשלומים בגין הכרטיסים אשר יסופקו ע"י המפיק בלבד, וכן על השירותים הניתנים על ידה במסגרת ההסכם.
אין לחברה כל אחריות או כל התחייבות בייחס לאירוע המופק ע"י המפיק.
אין לחברה כל אחריות על תוכן האירוע ועל הנעשה בו.
אין לחברה כל אחריות על קיום האירוע או ביטולו.

• המפיק אחראי לתשלום כל המיסים אשר חלים בקשר עם מכירת הכרטיסים וכן עליו חלות כל חובות הדיווח לרשויות הנובעות ממכירת הכרטיסים, ככל שהדין מחייב זאת.

• יובהר כי אין ולא מתקיימים בין החברה לבין המפיק יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המארגן לא יציג את עצמו כשותף, נציג, סוכן או עובד של החברה והחברה לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המארגן בניגוד לאמור לעיל

• מוסכם, כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בירושלים ולו בלבד.