בריכת סלעית
כניסה לאורחים
כניסת אורח בריכה סלעית
במושב סלעית

כרטיס יומי לאורח בריכה סלעית

צור קשר

שלחו